Tmi Jarkko Veijolan - tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tmi Jarkko Veijola

Yhteystiedot:

Aittatie 9

27100 Eurajoki


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tmi Jarkko Veijola

Aittatie 9

27100 Eurajoki

045-8524919

ptjarkkoveijola@gmail.com


2. Rekisteröidyt

Tmi Jarkko Veijolan asiakkaat


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakkaan ja Tmi Jarkko Veijolan välinen sopimus.

Henkilötietojen käsittely ja rekisterin käyttötarkoitus. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- Asiakassuhteen hoitaminen

- Palveluista kertominen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- Yhteystiedot

- Nimi

- Osoite

- Sähköposti

- Puhelinnumero

- Syntymäaika

- Asiakkaan mahdolliset kuvat

Asiakastiedot

- Tiedot ostetuista palveluista

- Asiakasryhmät


5. Rekisteröidyn oikeudet

- Rekisteröidylä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Tmi Jarkko Veijola

Aittatie 9

27100 Eurajoki

045-8524919

ptjarkkoveijola@gmail.com


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidylla on oikeus kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

 

6. Säännöksenmukaiset tietolähteet:

Asiakastiedot saadaan säännönmukaiseksi:

- Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä (sopimus)


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluja:

- Tilitoimisto Tiliniitty

- Kuntomax

- Kuntosumppu Liikuntakeskus

- Training House

- Porin Kuntokeskus

- Fit Seinäjoki

- Wolf Fitness Center


8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin sopimus on voimassa

- Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan pyytämällä

- Säilytämme tarvittavia tietoja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolamanelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyn, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolellle. Kun tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvissä asioissa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin